คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1.อายุ 20 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร  เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม

2.เป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน ที่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ

3.ต้องการสินเชื่อ 50,000 – 1,000,000 บาท และไม่เกิน 60% ของราคาประเมินที่ดิน

4. มีรายได้เพียงพอในการชำระหนี้ และไม่มีหนี้สินเกินสมควร

ค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อ

                ค่าจัดทำสัญญา ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง และค่าบริการใช้วงเงินรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 3 ของวงเงินกู้ จ่ายเพียงครั้งเดียว

อัตราดอกเบี้ยและการชำระเงินคืน

1.อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ 18 ต่อปี สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ต่อปี (ลดต้นลดดอก) ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2.เลือกชำระขั้นต่ำสุด คือ ดอกเบี้ยรายเดือน หรือเลือกชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวด

3.ชำระผ่านระบบธนาคาร

4.สามารถผ่อนชำระเงินต้นก่อนกำหนดได้ ไม่มีค่าปรับ เมื่อกู้ไปแล้วเกินกว่า 6 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ

⇒ การตรวจสอบคุณสมบัติ

       ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่  การลงทะเบียนออนไลน์สามารถ ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์นี้  หรือนำสำเนาโฉนดที่ดินมายื่นที่สำนักงานสาขาของบริษัทฯ

⇒ การสมัคร

      ดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำไปยื่น ณ สำนักงานสาขา หรือส่งตรงมาที่สำนักงานใหญ่ พนักงานสอบถามเพื่อขอทราบราคาที่ดิน ยอดสินเชื่อที่ต้องการ แจ้งอัตราดอกเบี้ยและการผ่อนชำระ และกรอกรายละเอียดใบคำขอสินเชื่อ 

⇒ การพิจารณาอนุมัติ

     พนักงานตรวจสอบประเมินที่ดิน ประเมินความเหมาะสมของสินเชื่อ เพื่อพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อ แล้วแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อให้ลูกค้ายืนยันการจดจำนองที่ดิน จะพิจารณาอนุมัติจากราคาประเมินที่ดิน คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ ถ้าเอกสารครบใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน

⇒ การลงนามในสัญญา และการรับเงิน

        นัดหมายลงนามสัญญาที่บริษัท (อาจมอบเงิน 70% ให้ลูกค้าก่อน) และนัดหมายไปจดจำนอง ณ สำนักงานที่ดิน พร้อมมอบเงินสินเชื่อให้ลูกค้า

เอกสารของผู้ขอสินเชื่อ

   1.โฉนดที่ดินตัวจริง                           

   2.บัตรประชาชนตัวจริง                     

   3.สำเนาบัตรประชาชน   3  ฉบับ             

   4.สำเนาทะเบียนบ้าน     3  ฉบับ

   5.สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)

   6.แผนที่บ้านผู้ขอสินเชื่อ 1 ฉบับ

   7.เอกสารแสดงรายได้

** บริษัทอาจต้องขอเอกสารเครดิตบูโร เป็นรายกรณีไป

Call Now Buttonสายด่วน : Smartmoneythai