สินเชื่อที่ดิน 🏡

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1.อายุ 20 ปีขึ้นไป มีภูมิลำเนาหรือมีที่ดินใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2.เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินที่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ กรณีไม่มีทางออกสาธารณะ สามารถขอคำปรึกษาได้

3.ต้องการสินเชื่อ 20,000 – 100,000 บาท และไม่เกินราคาประเมินที่ดิน

4. มีรายได้เพียงพอในการชำระหนี้ และไม่มีหนี้สินเกินสมควร

อัตราดอกเบี้ยและการชำระเงินคืน

1.อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ 24 ต่อปี สูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี (ลดต้นลดดอก) ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2.เลือกชำระขั้นต่ำสุด คือ ดอกเบี้ยรายเดือน หรือเลือกชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวด

3.ชำระผ่านระบบธนาคาร

4.สามารถผ่อนชำระเงินต้นก่อนกำหนดได้ ไม่มีค่าปรับ เมื่อกู้ไปแล้วเกินกว่า 6 เดือน

เอกสารในการยื่นคำขอจำนองที่ดิน

   1.โฉนดที่ดินตัวจริง                           

   2.บัตรประชาชนตัวจริง                     

   3.สำเนาบัตรประชาชน   3  ฉบับ             

   4.สำเนาทะเบียนบ้าน     3  ฉบับ

   5.สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)

   6.แผนที่บ้านผู้ขอสินเชื่อ 1 ฉบับ

   7.เอกสารแสดงรายได้

** บริษัทอาจต้องขอเอกสารเครดิตบูโร เป็นรายกรณีไป

ก่อทุนโค้งสาคู (สำนักงานใหญ่)
ก่อทุนสาขาร่อนทอง
ก่อทุนสาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์
สายด่วน!! สมาร์ทมันนี่ไทย 👆