1.รายละเอียดสินเชื่อ

ถาม : สินเชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ สมาร์ทมันนี่ไทย คืออะไรแตกต่างจากสินเชื่อของที่อื่นอย่างไร? 

ตอบ : – สมาร์ทมันนี่ไทย คือ ชื่อสินเชื่อของบริษัทในเครือสมาร์ทมันนี่ไทย อันเป็นบริษัทที่ให้บริการเงินกู้ ถูกกฎหมาย ได้รับใบอนุญาตกระทรวงการคลัง (พิโกไฟแนนซ์ และพิโกไฟแนนซ์พลัส)

           – ผู้กู้เงินจาก สมาร์ทมันนี่ไทย ถ้าเป็นกรณีสินเชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องนำบัญชีเงินฝากธนาคารมาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อเป็นประกันการชำระคืนเงินกู้ให้กับสมาร์ทมันนี่ไทย

** ข้อพึงระวัง > เมื่อท่านกู้เงินไปแล้ว ต้องชำระเงินค่างวดให้ครบและตรงตามกำหนด อาจถูกดำเนินคดีอาญา (มีโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี) และคดีแพ่ง ในขณะที่เงินกู้อื่น ๆ ท่านอาจมีความรับผิดแต่คดีแพ่ง

ถาม :  ผู้ขอสินเชื่อเจ้าหน้าที่รัฐต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

ตอบ :  ผู้ขอสินเชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

            1.เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ หรือเป็นผู้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 65 ปี

            2.มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทำงานในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ชุมพร/สุราษฎร์ธานี/เพชรบุรี/กรุงเทพมหานคร/นนทบุรี/ปทุมธานี/นครปฐม/ราชบุรี

           3.ได้รับเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป และมีเงินสุทธิคงเหลือเกินกว่า 40% ของเงินเดือน แต่ไม่ต่ำกว่า 7,000 บาทขึ้นไป

            4.ยินยอมมอบบัญชีเงินเดือน เป็นหลักประกันตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ และยินยอมมอบบัตร ATM ให้บริษัทจัดทำระบบ Direct Debit เป็นเวลา 3 รอบเงินเดือน

            5.มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด คือ แบบมีบุคคลค้ำประกัน 2 คน แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือแบบไม่มีการค้ำประกัน

            6.ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวดประจำเดือน

ถาม : ต้องมีหลักประกัน หรือบุคคลค้ำประกันด้วยหรือไม่?  

ตอบ :  สินเชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ มีให้ลูกค้าได้เลือกทั้งแบบมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน โดยแบ่งเป็น 3 แผน คือ

แผนที่ 1 : มีบุคคลค้ำประกัน 2 คน

– รวมกลุ่ม 3 คน คล้ายระบบสหกรณ์                    

– กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน

– เงินเดือนสุทธิคงเหลือ 40% ของเงินเดือน แต่ไม่ต่ำกว่า 7,000 บาท ขึ้นไป         

– มีผู้ค้ำประกัน 2 คน ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น

– กรณีขอสินเชื่อเกิน 35,000 บาท ต้องแนบเอกสารเครดิตบูโรมาด้วย  **ติดแบล็คลิสก็กู้ได้ **

แผนที่ 2 : มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

– ใช้โฉนดที่ดิน (น.ส. 4จ.) มาเป็นหลักประกัน ซึ่งจะต้องมีมูลค่า 3 เท่าของยอดสินเชื่อ

– กู้ได้ 5 เท่าของเงินเดือน วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท   

– เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป และมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ 40% ของเงินเดือน แต่ไม่ต่ำกว่า 7,000 บาท ขึ้นไป

– ใช้เอกสารเครดิตบูโร    **ติดแบล็คลิสก็กู้ได้**

แผนที่ 3 : สินเชื่อผู้บริหาร/นักวิชาการระดับสูง

– สินเชื่อของผู้ดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บริหารกองหรือสำนักขึ้นไป หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับสูง

– ได้รับเงินเดือน 35,000 บาทขึ้นไป โดยมีเงินเดือนเหลือสุทธิเกิน 40% เป็นเวลา 6 เดือน

– ใช้เอกสารเครดิตบูโร และไม่ติดแบล็คลิส

– มีเจ้าหน้าที่รัฐค้ำประกัน 1 คน

– ยินยอมให้ตัดบัญชีเงินเดือนในระบบ Direct Debit โดยไม่ต้องมอบสมุดบัญชีและบัตร ATM ให้กับบริษัท

– กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

                                ** ท่านมีสิทธิเลือกใช้บริการแผนใดแผนหนึ่งตามคุณสมบัติของท่าน **

ถาม :  ต้องใช้หลักฐานหรือเอกสารอะไรบ้าง ในการขอสินเชื่อ?

ตอบ :   เอกสารผู้กู้ 

1.สำเนาบัตรประชาชน     (3 ชุด)

2.สำเนาทะเบียนบ้าน     (3 ชุด)

3.สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ     (1 ชุด)

4.สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 2 เดือน    (1 ชุด)

5.Bank Statement ย้อนหลัง  6 เดือน    (1 ชุด)

6.สำเนาหน้าสมุดบัญชี (เงินเดือน)    (1 ชุด)

7.สำเนาหน้าบัตร ATM (เงินเดือน)    (1 ชุด)

8.สำเนาหน้าบัญชี (โอนคืน)    (1 ชุด)

9.เอกสารเครดิตบูโร (กรณีขอสินเชื่อ 35,000 บาทขึ้นไป)    (1 ชุด)

เอกสารผู้ค้ำประกัน

1.สำเนาบัตรประชาชน    (2 ชุด)

2.สำเนาทะเบียนบ้าน    (2 ชุด)

3.สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ     (1 ชุด)

4.สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 2 เดือน    (1 ชุด)

ถาม :   ลูกค้าต้องการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นต้องทำอย่างไร?

ตอบ :   สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์นี้ เพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่  กรณีเป็นลูกค้าเก่าให้ติดต่อกับพนักงานสาขาโดยตรง

                             ** กรณีที่ท่านกรอกข้อมูลลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ไม่ครบถ้วน หรือท่านไม่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์การติดต่อกลับ

ถาม :  หากต้องยื่นเอกสารเพื่อขอสินเชื่อต้องทำอย่างไร?

ตอบ :   สามารถดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์นี้ แล้วกรอกข้อมูลตามใบคำขอฯ และลงชื่อให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการของสินเชื่อทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน จากนั้นนำไปยื่น ณ สำนักงานสาขาใกล้บ้าน หรือส่งตรงมาที่สำนักงานใหญ่

**  ก่อนนำเอกสารมายื่น ณ สำนักงานสาขาหรือส่งมาที่สำนักงานใหญ่ กรุณาโทรสอบถามและนัดหมายกับพนักงานของสาขาก่อน ตามเบอร์ติดต่อที่ปรากฎในเว็บไซต์ ด้านล่าง!!

ถาม :   การอนุมัติสินเชื่อ ใช้เวลาพิจารณากี่วันทำการ?

ตอบ :   ใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 3 วันทำการ และจะมีการโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกันทุกครั้ง

ถาม :   จะได้รับเงินภายในกี่วัน?

ตอบ :   ไม่เกิน 5-7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับแจ้งผลการอนุมัติ และลูกค้าได้ชำระค่าบริการจัดทำสัญญาและค่าจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 500 บาท เพื่อยืนยันการขอสินเชื่อแล้ว

ถาม :  ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในการขอสินเชื่อ?

ตอบ :   ค่าใช้จ่าย แบ่งเป็น 2 ส่วน

– ส่วนที่ 1 ค่าบริการจัดทำสัญญาและค่าบริการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ จำนวน 500 บาท (เก็บเป็นรายสัญญา)(ชำระวันที่ลูกค้าทราบผล “ อนุมัติสินเชื่อ ”)

– ส่วนที่ 2 ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และค่าเบี้ยประกัน  “สินเชื่อปลอดภัย” จำนวน 3% ของยอดสินเชื่อ (ชำระวันที่ลูกค้าลงนามสัญญาเงินกู้และได้รับเงินสินเชื่อ)

** กรมธรรม์ ประกันสินเชื่อปลอดภัย”   โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

ถาม :   วงเงินสูงสุดที่สามารถกู้ได้จำนวนเท่าไร?

ตอบ :   กู้ได้วงเงินสูงสุด 100,000 บาท (กรณีขอสินเชื่อเกิน 35,000 บาท ต้องยื่นเอกสารเครดิตบูโร)

** เงื่อนไขการพิจารณาวงเงินกู้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละแผน คือ เงินเดือน เงินเดือนสุทธิ ภาระหนี้สิน และมูลค่าของที่ดิน (แผน 2) **

ถาม :  โปรโมชั่น หรือสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ?

ตอบ :   ลูกค้าชั้นดี ที่ผ่อนชำระค่างวดตรงต่อเวลาครบ  6 งวด (กรณีทำสัญญา 12 – 24 งวด)  หรือผ่อนชำระค่างวดตรงต่อเวลาครบ 12 งวด (กรณีทำสัญญา 36 – 48 งวด)  สามารถรีสัญญา ขยายค่างวด และเพิ่มวงเงินได้

** กรณีที่บริษัทสามารถหักค่างวดผ่านบัญชีได้ครบ 3 เดือน บริษัทส่งคืนบัตร ATM และมอบพวงกุญแจ Smartmoneythai เป็นของสัมมนาคุณ **

2.อัตราดอกเบี้ย

ถาม :   อัตราดอกเบี้ยเท่าไร?

ตอบ :   1.คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ตามประกาศข้อกำหนดอัตราดอกเบี้ยของกระทรวงการคลัง  แบ่งชำระเป็นงวด ตั้งแต่ 12 – 48 งวด รายละเอียดในตาราง

ตารางการแบ่งจ่าย

 

3.การชำระเงินค่างวด

ถาม : วิธีการและช่องทางในการชำระค่างวด ทำได้ที่ไหน อย่างไรบ้าง?

ตอบ : บริษัทฯ จะดำเนินการหักบัญชีเงินเดือนของลูกค้า ด้วยระบบหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) เฉพาะธนาคารกรุงไทย หรือ ระบบหักผ่านบัตร ATM (ต่างธนาคาร)

            กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถหักบัญชีอัตโนมัติได้ ลูกค้าต้องทำการโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “บริษัท สมาร์ทมันนี่ไทย จำกัด” เลขที่บัญชี 742-0-53384-9 แล้วส่งหลักฐานการชำระให้ทางบริษัทฯ ทราบ

** สมาร์ทมันนี่ไทย ไม่มีนโยบายรับชำระค่างวดเป็นเงินสด**

4.สถานที่สมัครสินเชื่อ

ถาม : จุดบริการสมัครสินเชื่อเจ้าหน้าที่รัฐมีที่ไหนบ้าง?

ตอบ :   ให้บริการเจ้าหน้าที่รัฐ 9 จังหวัด โดยมีจุดบริการ ดังนี้

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์         

สำนักงานใหญ่ (บางสะพาน) ถนนเพชรเกษม – ชายทะเล ใกล้กับโรงพยาบาลบางสะพาน 

โทร. 032-907168

สาขาเมืองประจวบฯ  ถนนพิทักษ์ชาติ ตรงข้ามสถานีดับเพลิง 

โทร. 090-7881398

สาขาปราณบุรี  ถนนเพชรเกษม ติดกับสำนักงานย่อยการไฟฟ้า (PEA Shop) 

โทร. 098-6795517

จังหวัดชุมพร

สาขาเมืองชุมพร ถนนวังไผ่ หน้าห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

โทร. 092-8490797

จังหวัดเพชรบุรี – ราชบุรี

สาขาเมืองเพชรบุรี ถนนเพชรเกษม เยื้องกับบ้านขนมนันทวัน 

โทร. 090-7881528

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี ถนนชนเกษม ติดกับโรงเรียนเดอะเบรน   

โทร. 093-6568992

♥♥♥   กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี  บริการลูกค้าถึงที่ !! โทร. 0806151088   ♥♥♥

*** สายด่วนปรึกษาสินเชื่อ  โทร. 099-8789336 ***

5.คำถามทั่วไป

ถาม : เป็นพ่อค้า แม่ค้า ทำธุรกิจส่วนตัว พนักงานบริษัท รับจ้างอิสระ ไม่ได้ทำงานประจำ ไม่มีเงินเดือน สามารถยื่นขอสินเชื่อกับสมาร์ทมันนี่ไทย ได้หรือไม่?

ตอบ : บริษัทมีบริการสินเชื่อจำนอง ขายฝากโฉนดที่ดินกับทุกท่าน  ถ้าท่านมีโฉนดที่ดินในพื้นที่ 9 จังหวัด สามารถขอสินเชื่อโฉนดที่ดินกับสมาร์ทมันนี่ไทยได้ โดยจะได้รับการอนุมัติภายใน 1 ชั่วโมง

ถาม :   ยื่นกู้มาแล้ว อนุมัติทุกคนหรือไม่? / สาเหตุอะไรถึงไม่อนุมัติ?

ตอบ :   มีทั้งอนุมัติ และไม่อนุมัติ โดยสาเหตุที่ไม่อนุมัติ เช่น

   – คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ เพราะไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เช่น เป็นพนักงานจ้างรายปีของหน่วยงานของรัฐ

   – เงินคงเหลือสุทธิไม่เพียงพอในการดำรงชีพตลอดเดือน เช่น เบิกเงินทั้งหมดครั้งเดียวในวันที่เงินเดือนออก หรือไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าเหลือเงินเพียงพอให้หักชำระค่างวดได้

   – มีภาระหนี้สินมาก มีความเสี่ยงในการชำระค่างวดคืน

ถาม :   ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะขอเอกสารคืนได้หรือไม่?

ตอบ :   เอกสารในการสมัครขอสินเชื่อของท่าน จะไม่สามารถรับคืนได้ และ บริษัทสงวนสิทธิ์ทำลายเอกสารได้ทันทีหากบริษัทไม่อนุมัติสินเชื่อให้ท่านได้

Call Now Buttonสายด่วน!! สมาร์ทมันนี่ไทย 👆