การขายฝาก คืออะไร?

            การขายฝาก คือ นิติกรรมซื้อมาขายกลับที่ดิน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดขั้นต่ำ 1 ปี และไม่เกิน 10 ปี เพื่อคุ้มครองเจ้าของที่ดิน ไม่ต้องขายที่ดินของตนเอง เมื่อจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่เป็นการด่วน

           การขายฝาก มีกฎหมายคุ้มครองเป็นการเฉพาะ คือ พ.ร.บ. คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ.2562 เพื่อวางหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมและเสมอภาคระหว่างผู้รับซื้อฝากกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ขายฝาก

           การขายฝาก จึงเป็นนิติกรรมที่เป็นธรรมและเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อเจ้าของที่ดิน เพื่อให้เจ้าของที่ดินมีเงินทุนก้อนใหญ่โดยไม่ต้องขายที่ดิน

 

9 ข้อดี การขายฝากกับ “สมาร์ทมันนี่ไทย” 

  1. บริษัทมั่นคงมีที่ตั้งชัดเจน มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
  2. ดอกเบี้ยถูกเพียง 15% ต่อปี
  3. ถูกกฎหมาย ทำสัญญาขายฝากที่สำนักงานที่ดินทุกราย
  4. รวดเร็ว ทันใจ อนุมัติวงเงินภายใน 10 นาที
  5. ได้วงเงินสูง 70-100% ของราคาประเมิน
  6. ไถ่ถอนคืนได้ก่อนกำหนดตลอดเวลา และได้รับโฉนดคืนในวันที่ไถ่ถอน
  7. ไม่จำกัดอายุ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่จำกัดอาชีพ
  8. เก็บรักษาข้อมูลลูกค้าไว้เป็นความลับ
  9. ชำระได้ระยะยาว สามารถต่อสัญญาได้ถึง 10 ปี

  ลักษณะที่ดินที่รับขายฝาก

1. เป็นโฉนดที่ดิน (นส.4จ.) หรือ หนังสือรับรอง (นส.3 ก.)

2. เป็นบ้านพร้อมที่ดิน หรือเป็นที่ดินเปล่า ที่นาหรือที่ดินเกษตรกรรม เป็นโฉนดที่ดินในจังหวัดที่เราเปิดให้บริการ

3. มีทางออกสู่ทางสาธารณะ กรณีไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะให้โทรหารือที่ 099-8789336

4. ต้อง ไม่ใช่ ที่รกร้าง-เป็นบ่อ ที่ดินที่ไม่มีทางเข้า-ออก (ที่ตาบอด) ที่ดินที่มีการจดภาระจำยอม รวมทั้งกรณีมีข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น บ่อน้ำ บริเวณที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน บริเวณที่มีการบุกรุก เป็นต้น

 อัตราค่าธรรมเนียมการขายฝาก

1. คิดผลประโยชน์ตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด (15% ต่อปี)

2. ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าสำรวจพื้นที่ จ่ายครั้งแรก 3% ของวงเงิน และจ่ายเป็นรายปี ไม่เกิน 3% ต่อปี

3. ผู้ขายฝาก (เจ้าของที่ดิน) เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมจดทะเบียนขายฝากให้สำนักงานที่ดิน

4. ไม่มีการจ่าย หรือหักดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ตอบแทนล่วงหน้า

ขั้นตอนการดำเนินการ

A  การสอบถามและตรวจสอบคุณสมบัติ มี 4 วิธี คือ

     1.โทรศัพท์ที่หมายเลข 099-8789336

     2. ส่งสำเนาโฉนดพร้อมเบอร์โทรมาที่ Line ID : 0998789336

     3. ลงทะเบียนออนไลน์ในเว็บไซต์นี้

     4. นำสำเนาโฉนดที่ดินไปยื่นที่สำนักงานสาขา

B  การสมัครขอสินเชื่อ

     ดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ส่งตรงมาที่สำนักงานใหญ่ หรือ นำเฉพาะสำเนาโฉนดที่ดิน บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ไปยื่น ณ สำนักงานสาขา

C  การพิจารณาอนุมัติ

     จะพิจารณาอนุมัติจากราคาประเมินที่ดิน คุณสมบัติของผู้ขายฝาก ถ้าเอกสารครบใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน

D  ยืนยันการขายฝาก

     ท่านที่ได้รับแจ้งการอนุมัติ ต้องชำระเงินขั้นต่ำ 500 บาท เพื่อยืนยันการขายฝาก โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของ “บริษัท สมาร์ทมันนี่ไทย จำกัด”

E  การลงนามในสัญญา และการรับเงิน

     จะนัดหมายไปจดทะเบียนขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่แจ้งการอนุมัติ และรับเงินทั้งหมดเมื่อทำสัญญาเสร็จสิ้น

เอกสารในการยื่นคำขอขายฝากที่ดิน

รูปถ่ายบัตรประชาชนตัวจริง (หน้า-หลัง)

รูปถ่ายทะเบียนบ้าน

รูปถ่ายโฉนดด้านหน้า-หลัง

รูปถ่ายที่ดินมุมต่างๆ ตามที่เหมาะสม

เอกสารการสมรส

สายด่วน!! สมาร์ทมันนี่ไทย 👆